10.14.2009

IPA: Intɚrnæʃʌnl fʌnɛtIk ælfʌbɛt

Who ever thought I'd use this stuff after UCI?

English

Pass one window, tideo

Pass two windows, tideo

Pass three windows, tideo

Jingle at the window, tideo

Tideo! Tideo!

Jingle at the window, tideo


IPA

pæs wən wIndo tɑıdio

pæs tu wIndoz tɑıdio

pæs Θri windoz tɑıdio

ʤiŋgʊl æt ∂ə wIndo tɑıdio

tɑıdio tɑıdio

ʤiŋgʊl æt ∂ə wIndo tɑıdio

No comments: